ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
3 дни 4 - 18 29-04-2024 400.00 BGN

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на корабопритежателна компания и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, в съответствие с допълнението на Глава XI-2 към  SOLAS  74 и ISPS Code , ИМО моделен курс 3.20,Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 26.10.2005г за повишаване на сигурността на пристанищата,Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19.11.2008г.относно минималното ниво на обучение на морските лица и Регламент ЕО Nо725 от 2004г. Подготовката включва придобиване на знания и умения, осигуряващи сигурността на корабите на компанията и взаимодействието на Офицера по сигурността на компанията с Офицера по сигурността на пристанищата  ,посещавани от корабите на компанията

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

 

Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво както е определено в STCW 78. По решение на корабособственика могат да се обучават и лица със средно образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от диплома за минимум средно  образувание;

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността

 (конвенционален сертификат)

 -  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Изискванията за провеждане на курса, тематичния план и учебната програма са съставени в съответствие с допълнението на глава Х1-2 към SOLAS 74, ISPS Code, методическите препоръки на ИМО Model Course 3.20, промените на STCW’ Сode oт 2010г, и изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

При промяна на тези национални стандарти, „АДС Морски Център“ актуализира своята програма за курса в съответствие със своите процедури по управление на качеството.