ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
1 дни 3 - 18 29-11-2021 60.00 BGN

Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво ( включително стажанти ), работещи на кораби попадащи в обхвата на Международния код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения от морския флот на Република България,които нямат преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка  и издаване на свидетелство , определени от Правило VI/6-1 на STCW Code, както е изменен през 2010 г. Подготовката включва придобиване на знания и умения , необходими за подпомагане на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена.

 

 

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Кандидатите за включване в курса трябва да имат най-малко основно образувание.

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Изискванията за провеждане на курса , тематичния план и учебната програма са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74. ISPS Code, промените на  STCW Code от 2010 г. и изискванията на Наредба N.6 за компетентност на морските лица в Република България.

При промяна на този стандарт, „АДС Морски Център“ актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от диплома за минимум основно образувание;

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността

 (конвенционален сертификат)

- 1 бр снимка , паспортен формат (3.5х4.5см.)

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение