КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
2 дни 3 - 18 27-05-2024 120.00 BGN

Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско, оперативно изпълнителско ниво,работещи на кораби попадащи в обхвата на Международни код за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения от морския флот на Република България,които при изпълнение на своите основни задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство,определени от Правило VI/6-2 и раздел A-VI/6-2 на STCW Code, както е изменен през 2010 г. Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията за постигане сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена.

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Изискванията за провеждане на курса , тематичния план и учебната програма са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 kъм SOLAS 74, ISPS Code, промените на STCW Code от 2010 г. и изискванията на Наредба N.6 за компетентност на морските лицав Република България.

При промяна на този стандарт, "АДС Морски Център" актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от диплома за минимум основно образувание;

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността

 (конвенционален сертификат)

- 1 брой снимка , паспортен формат (3.5х4.5см.)

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение