„КОРАБЕН МОТОРИСТ"
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
18 дни 8 - 18 02-05-2024 0.00 BGN

1.ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Корабен моторист" за нуждите на морското корабоплаване, по смисъла на Правило III/4 на Конвенция STCW 78, както е изменена.

2.ВХОДНИ СТАНДАРТИ

За да бъдат допуснати за обучение в курса лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

- минимална възраст 18 години;

- да са завършили средно образование и притежават съответната диплома;

- да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство издадено от одобрено медицинско заведение;

 

- да са преминали курс Basic Safety Training, когато практическите упражнения се провеждат на кораб в експлоатация.

3.АКТУАЛНОСТ НА КУРСА 

Националният стандарт за провеждане на курса, тематичната програма и учебния план са съставени в съответствие с изискванията на STCW78, както e изменена и допълненa, Директива 2008/106/ЕО, изменена и допълнена с Директива 2012/35/ЕС и изискванията на Наредба .6 за компетентност на морските лица в Република България.

 

При промяна на тези изисквания, програмата се актуализира в съответствие с процедурите по управление на качеството на "АДС Морски Център".