„КВАЛИФИЦИРАН МОРЯК МАШИННА КОМАНДА"(МАШИНЕН БОЦМАН)
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
23 дни 6 - 18 02-05-2024 0.00 BGN

За въпроси по цената на курса, молим на посочените телефон или адрес.

1.Предмет на Курса

Курсът за обучение е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност „Квалифициран моряк машинна команда" за нуждите на морското корабоплаване, по смисъла на Правило III/5 на Международната Конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, както е изменена и допълнена в  Таблица A- III/5, на приложението към конвенцията. Курсът отговаря на изисквания в чл. 37, точка 8, буква „а" на Наредба 6 за компетентност на морските лица на Република България.

2.Входни стандарти

За да бъдат допуснати за обучение в курса лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

- минимална възраст 18 години;

- да са завършили средно образование и притежават съответната диплома;

- кандидата да е здравословно годен, потвърдено чрез медицинско свидетелство издадено от

одобрено медицинско заведение от ИА Морска Администрация

-да притежават правоспособност Корабен моторист

-да имат плавателен стаж на длъжност в машина команда най-малко 12 месеца на кораб с КСУ над 750kw,след придобиване на правоспособност „Корабен моторист“.

Преди началото на курса, „АДС Морски Център“ извършва проверка за съответствие на всеки кандидат  за участие в курса и при несъответствие не включва лицето в курса.

3.Актуалност на курса

Националният стандарт за провеждане на курса е съставен в съответствие с изискванията на Конвенция STCW78, Директива 2008/106/ЕО, изменена с Директива 2012/35/ЕС, изискванията на Наредба 6 за компетентност на морските лица в Република България и съответния ИМО моделен курс.

 

При промяна на този стандарт се прекратява провеждането на курсове по старите програми. Започналите преди промяната на Националния стандарт курсове завършват по действащата към момента на започване на курса учебна програма. „АДС Морски Център“ актуализира своята програма за курса в съответствие с процедурите си от системата за управление на качеството и изпращат същата за одобрение от ИА „Морска администрация”.